تلفیـــق علـــم و زیبایـــی

«تاریخچه برند» برند پیکوتک در سال 2015 میلدی در استرالیا ثبت گردید. این کلمه ترکیبی، مشتق شده از دو واژه علمی:

  • پیکو (PIKO)که مشتق شده از کلمه PICOMETER میباشد.
  • تک (TEK)مشـتق شـده از کلمه TECHNOLOGY است.

محصـولت مراقبـت از پوسـت پیکوتـک نتیجـه بیـش از 25 سـال تحقیقـات علمـی موفقیـت آمیـز اسـت کـه اکثـر آنهـا در نشـریات علمی-تخصصـی بینالمللـی بـه چـاپ رسـیده اسـت. فرمولسـیون نفیس و فوق العاده این محصول از سـال 1993 توسـط دانشـمندی برجسـته به نام Mozafari.R.M در کشـورهای مختلفـی از جملـه اسـترالیا، انگلسـتان، آلمان، نیوزلنـد، مالزی و ترکیـه در حال توسـعه میباشـد.
پروفسـور مظفـری مبـدع و مختـرع روشهای امـن و بدون اسـتفاده از حلل جهـت تولید دارو، محصـولت مراقبـت از پوسـت و محصـولت آرایشـی اسـت. روش اختصاصـی و انحصـاری، ِمُتد مظفری (Method Mozafari)یک روش با تکنولوژی سـبز و دوسـتدار محیط زیسـت محسـوب میشـود کـه در تولیـد محصـولت پیکوتک به کار گرفته شـده اسـت.

تکنولـوژی و فرمولسـیون انحصـاری بکار رفته در سـاخت ایـن محصـولت دارای ثبت اختراع در آمریکا 
(US Patent :us20100239521-A1) می باشد.

«پیکوتـک فـن آوری پیشـتاز و دانـش فـردا در خدمـت سـلامت و بهداشـت شـما»
پیکوتک

«مواد موثره کرم ضد پیری پیکوتک»

عصاره میوه گیاه کاکادو استرالیایی

روغن دانه گلرنگ استرالیایی

فیتواسـترول های گیاهـی

روغـن دانه هـای ماکادمیا

مزایای کرم پیکوتک

پیشگیری و رفع چین و چروک های پوستی

نرم کنندگی و مرطوب کنندگی عالی 

ترمیم، تقویت و استحکام پوست

جوانسازی و طراوت بخشی به پوست

بهبود روند بازسازی سلولهای پوستی

افزایش سطح انرژی و بهبود عملکرد سلولی

مقالات

انقلابی در Cosmetic Derma

«مزایای استفاده از تکنولوژی ِمُتد مظفری در کرم های برند پیکوتک»

محصـولت لیپوزومـی و سـامانه های ریزپوشـانی بـه طـور گسـتردهای در صنایـع آرایشـی، بهداشـتی، داروئی و غذایی اسـتفاده میشـود لذا به دنبال آن محصولت و روش های مختلف ریزپوشـانی در سـازمان مالکیت معنوی به ثبت رسـیده اسـت ولیکن در تولید انبوه و صنعتی همـه سـامانه های ریزپوشـانی که تاکنون به ثبت رسـیده، از حلال های سـمی و یـا روش های مخـرب نظیر هموژنیزاسـیون، فراصـوت، میکروفلوئیددابزر و … اسـتفاده میشـود، که در تمام ایـن روش هـا وجـود عامل فیزیکـی امکان تخریـب ماده موثره را بسـیار بـالا میبرد.
وجه تمایز این اختراع(Patent US:us20100239521-A1)با بقیه روش ها و محصولات به ثبت رسیده عدم استفاده از حلال های سمی و مخرب میباشد که این امر سبب میشود محصول کامل طبیعی و سالم تولید شود و از سویی به دلیل عدم استفاده از تکنیک های مخرب ماده موثره کرم حفظ میشود.

طریقه مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود. توصیه مفید: جهت افزایش اثر بخشی و جذب بهتر به مدت 2-1 دقیقه با نوک انگشتان به آرامی روی پوست ضربه بزنید.